flag Судова влада України

Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні суду

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом керівника апарату
Київського районного суду
м. Донецька № 117-І від "13" травня 2011 року

  

ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення доступу до публічної інформації
в Київському районному суді м. Донецька

  Розділ І. Загальні положення

 1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації в Київському
районному суді м. Донецька (далі – Суд).

1.2. Визначення понять:

1) запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Суду;

2) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Судом повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Суду;

3) персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (Відповідно до ч. 2 ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані є інформацією з обмеженим доступом);

4) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, крім суб’єктів владних повноважень, об’єднання громадян без статусу юридичної особи;

5) звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги;

6) суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого
самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про судоустрій і статус суддів", "Про інформацію", "Про доступ до судових рішень", Цивільного процесуального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України.

 1.4. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні
судочинства Судом, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання
інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян. 


Розділ ІІ. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність Суду

 2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду забезпечується:

 1) розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті Суду в мережі Інтернет;

2) розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні Суду;

3) можливістю присутності запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у Суді;

4) наданням інформації за запитами на інформацію.

2.2. Інформація про діяльність Суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

2.3. Публічна інформація про діяльність Суду надається у формі, визначеній
законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів та здійснення судочинства.

У випадку якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в Суді.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація може також надаватися по телефону уповноваженими посадовими особами.

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.

 Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

2.5. Наказом керівника апарату суду у Суді визначається особа, відповідальна за надання відомостей за запитами на інформацію. 

Розділ ІІІ. Надання публічної інформації про діяльність Суду

 3.1. Розміщенню на офіційному веб-сайті Суду та на інформаційному стенді (спеціально визначеному для розміщення інформації місці в холі суду) підлягає:

 — інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні
завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси Суду (структуру та обсяг бюджетних коштів),

 — місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;

 — прізвища, імена та по-батькові керівництва суду, графіки прийому громадян керівництвом суду;

 — розклад роботи суду та графіки прийому громадян;

 — інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду;

 — інформація, пов’язана з розглядом справ у Суді; 

— статистичні дані суду (на веб-сайті Суду); 

— інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію, зразки та бланки запитів на інформацію; 

— інформація про систему обліку інформації, що знаходиться у володінні Суду; 

— банківські реквізити для сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи та державного мита (судового збору); 

— інші відомості, передбачені ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної
інформації».

3.2. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні в Суді, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, які встановлюються процесуальним законодавством.

 3.3. Запитувач має право звернутися до Суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації".

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які розміщені в спеціально обладнаному місці в холі Суду та на офіційному веб-сайті Суду. 

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа Суду, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Розділ ІV. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію 

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу Суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються відповідно до Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді з урахуванням вимог цього Положення.

4.2. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції старшим секретарем суду відокремлюються запити на інформацію і невідкладно передаються адресату для вивчення та підготування відповіді на запит відповідальною особою суду. Запити на інформацію адресовані голові суду, заступнику голови суду або керівнику апарату суду з відповідною резолюцією невідкладно передаються загальною канцелярією суду відповідальній особі суду для підготування відповіді.

4.3. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до Суду у вигляді електронного документа, здійснюється в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

4.4. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

4.5. Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту Судом. 

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. 

4.6. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних особа відповідальна за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку вона повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.7. У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, особа відповідальна за надання інформації, відповідно до ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Судом запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.  

4.8. У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

Розділ V. Порядок надання інформації про діяльність Суду  

5.1. Відповідь на запит надається особою, відповідальною з питань запитів на
інформацію, за її підписом, або за підписом голови суду чи керівника апарату суду.  

5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.  

5.3. У випадку якщо запитувана інформація про діяльність Суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком
інформації з обмеженим доступом.

  5.5. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках: 

1) якщо він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;  

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", відповідно до якої запит на інформацію має містити:

 — ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

 — загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

 — підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат. 

5.6. Інформація на запит надається безкоштовно.

 У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.  

Відповідно до ч. 3 ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

5.7. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації може бути здійснено в порядку, визначеному ст. 23, 24 Закону України «Про доступ до публічноїінформації». 

 

Додаток 1
до Положення про забезпечення
доступу до публічної інформації
в Київському районному суді
м. Донецька,
затвердженого наказом
керівника апарату
Київського районного суду
м. Донецька № 117-І від "13"
травня 2011 року 
№ 117-І від "13" травня 2011
року

 

 

ПЕРЕЛІК

 

відомостей, які належать до інформації з обмеженим
доступом, а також відомостейкі не містять ознак
публічної інформації

 

1. Не належать до публічної інформації:

 — інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством; 

— інформація, яка отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

 — внутрівідомча службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень; 

— інформація, що міститься в матеріалах судових справ, оскільки порядок отримання вказаної інформації врегульовано процесуальним законом та вона містить персональні дані, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є інформацією з обмеженим доступом.

 2. Публічною інформацією з обмеженим доступом в Суді є:

 1) конфіденційна інформація — інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

 2) таємна інформація — інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації", розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;

 3) службова інформація — інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для службового користування».

Додаток 2
до Положення про забезпечення
доступу до публічної інформації
в Київському районному суді
м. Донецька,
затвердженого наказом
керівника апарату
Київського районного суду
м. Донецька № 117-І від "13"
травня 2011 року

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Положення про забезпечення
доступу до публічної інформації
в Київському районному суді
м. Донецька,
затвердженого наказом
керівника апарату
Київського районного суду
м. Донецька № 117-І від "13"
травня 2011 року

 

 

Зразок запиту про надання інформації:

 

 

Відповідальній особі Київського
районного суду м. Донецька
з питань запитів на інформацію
заступнику керівника апарату суду
Єрашовій М.М
Прізвище ім’я по-батькові
запитувача
Поштова адреса: _______________
______________________________
Адреса електронної пошти
______________________________
Номер засобу зв’язку
______________________________

 

 

Запит

 

Прошу надати публічну інформацію (тобто інформацію, що не стосується розгляду
конкретної справи) стосовно: загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи
зміст документу, щодо якого зроблено запит.

 

 

число, місяць, рік підпис

 

 

Додаток 4
до Положення про забезпечення
доступу до публічної інформації
в Київському районному суді
м. Донецька, затвердженого
наказом керівника апарату
Київського районного суду
м. Донецька № 117-І від "13"
травня 2011 року

 

 

Бланк запиту про надання інформації

 

 

Відповідальній особі Київського
районного суду м. Донецька
з питань запитів на інформацію
заступнику керівника апарату суду
Єрашовій М.М
Прізвище ім’я по-батькові
запитувача
Поштова адреса: _______________
______________________________
Адреса електронної пошти
______________________________
Номер засобу зв’язку
______________________________

 

 

Запит

 

Прошу надати публічну інформацію (тобто інформацію, що не стосується розгляду
конкретної справи) стосовно:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документу, щодо якого
зроблено запит
.

 

________________ ___________

 

 

число, місяць, рік підпис